Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych KPP w Proszowicach:

Izabela Kowalska


 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych KPP w Proszowicach:

Jan Tomczyk


 

e-mail: iod.kpp@proszowice.policja.gov.pl


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej
RODO

oraz

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zwanej dalej DODO

informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji
w Proszowicach – adres: ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice;

2) w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@proszowice.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach w celu:

  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  2. realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  3. wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Proszowicach lub jego prawnym przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  4. rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art. 2 DODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO;

7) posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach dostępu do danych osobowych,

  2. żądania sprostowania danych osobowych,

  3. żądania usunięcia danych osobowych,

  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO (art. 21 RODO),

  6. do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Powyższe nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach na podstawie przepisów DODO, przy czym treść art. 15 DODO stosuje się odpowiednio.


 


 


 


 


 


 

Metryczka

Data publikacji 24.05.2018
Data modyfikacji 22.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Szymczyk / inspektor ds Łączności i Informatyki KPP Proszowice
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymczyk Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymczyk
do góry